Połączenie Atende S.A. z Codeshine sp. z o.o.

Planowane połączenie Atende S.A. z jej spółką zależną Codeshine sp. z. o.o., prowadzące do zintegrowania zarówno obydwu spółek, jak i prowadzonej przez nie działalności, ma na celu ułatwienie wykorzystywania kompetencji zespołu tworzącego Codeshine sp. z o.o. bezpośrednio w strukturach organizacyjnych i projektach prowadzonych przez Atende S.A., a także zoptymalizowanie efektywności i usprawnienie wspólnych działań w obszarze tworzenia oprogramowania.

Połączenie doprowadzi również do uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Atende, a przez to obniżenia kosztów, jakie są związane z prowadzeniem działalności przez dwie odrębne spółki. Rozwój potencjału i oferty w obszarze tworzenia oprogramowania jest jednym z celów określonych w strategii rozwoju Atende.

Dokumentacja połączeniowa

Sprawozdania Zarządu z działalności i sprawozdania finansowe Atende S.A., wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badań sprawozdań finansowych, za lata obrotowe 2020-2022.